Algemene voorwaarden

Definities

Accountgegevens: gegevens betreffende de Klant die Remix Marketing verzamelt en bewaart in het kader van de facturering, zoals naam-, adres- en woonplaatsgegevens, alsmede – indien van toepassing en voor zover mogelijk – telefoonnummers, bankrekeningnummers;

Cheermatic: een handelsnaam van Remix Marketing, gevestigd te Leiderdorp;

Dienst: iedere Dienst die het onderwerp vormt van een Overeenkomst;

Klant (“gebruiker”, “jou” of “jouw”): iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Remix Marketing een Overeenkomst sluit danwel onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie Remix Marketing een aanbieding doet;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Remix Marketing en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Remix Marketing: De begrippen “wij”. “ons” en “onze” refereren aan Remix Marketing;

Website: Met de term “website” bedoelen wij cheermatic.com.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden (hierna: de Voorwaarden) maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Remix Marketing en de Klant.

De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de Klant wordt door Remix Marketing uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Overeenkomst

Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Remix Marketing niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of (prijs)opgave kan de Klant geen rechten ontlenen. De Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Remix Marketing een order van de Klant schriftelijk of elektronisch aanvaardt of op een andere wijze, zoals in een specifiek geval door Remix Marketing aangegeven.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Overeenkomsten kunnen telkens door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk, elektronisch of telefonisch worden opgezegd.

Remix Marketing stelt de Klant schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.

Dienst

Cheermatic.com is een website waarop je middels het aangaan van een lidmaatschap toegang krijgt tot “Content” gerelateerd aan het verzenden van nieuwsbrieven. Denk aan berichten in de vorm van tekst, infographics, illustraties, templates (de “Dienst”).

Partijen komen overeen dat de “Dienst” is bedoeld ter educatie. De scope van de diensten verleend door Remix Marketing volgens deze overeenkomst hebben alleen betrekking op de diensten zoals aangeboden op cheermatic.com.

Remix Marketing behoudt het recht om vergelijkbare of dezelfde diensten toe te voegen, aan te passen of te vervangen op het moment dat hiervoor de behoefte ontstaat, zonder hierover te hoeven te communiceren.

Updates mbt nieuwe content

Als je de “Dienst” afneemt dan ontvang je doorlopend nieuwe “Content” welke wij naar het door jou opgegeven emailadres sturen. Je ontvangt deze “Content” zolang je lidmaatschap duurt. Je kunt je voor deze berichten uitschrijven maar we kunnen dan niet garanderen dat je alle nieuwe “Content” in de toekomst blijft ontvangen.

Wijzigingen

Remix Marketing heeft het recht deze Voorwaarden, de Overeenkomst, de (eigenschappen van de) Dienst en/of de tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Die wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. De wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch aan de Klant bekend gemaakt, waarna deze wijzigingen na 1 maand in werking treden. Uitsluitend ingeval de wijziging objectief ten nadele van de Klant strekt, heeft de Klant het recht om binnen de genoemde 1 maand na de bekendmaking de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt.

Indien een bepaling van de overeenkomst of de Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Voorwaarden aan. In dat geval heeft Remix Marketing het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor de Klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

In het geval deze Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, hebben de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.

Gebruik van de website en dienst

Om de Website te gebruiken en om deze algemene voorwaarden aan te kunnen gaan verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent. De informatie aangeboden op de website en in relatie tot de “Dienst” is onderhevig aan verandering. Remix Marketing kan niet garanderen dat de informatie die wordt aangeboden, ongeacht de bron, (de “Dienst”) accuraat is, vrij is van fouten, compleet, actueel, betrouwbaar. Remix Marketing kan niet aansprakelijk worden gehouden voor informatie in de “Dienst” die foutief, inaccuraat, incompleet, niet actueel of onjuist is.

Om gebruik te kunnen maken van de “Dienst” dien je persoonlijke gegevens met ons te delen. Zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres en mogelijk andere persoonlijke gegevens.

Je gaat ermee akkoord dat met het registreren van deze gegevens je Cheermatic altijd accurate en actuele gegevens deelt. Je mag geen alias aannemen of jezelf voordoen als iemand anders. Ook mag je geen account informatie of contactgegevens van anderen opgeven. Je account mag je niet voor illegale activiteiten gebruiken of inzetten.

Wettelijke doeleinden

Je mag de “Website” en de “Dienst” alleen voor wettelijk toegestane doeleinden gebruiken. Je gaat ermee akkoord dat je financieel verantwoordelijk bent voor alle aankopen gedaan door jou of met toestemming van jou. Je gaat ermee akkoord dat je de “Website” en de “Dienst” alleen gebruikt voor legitieme doeleinden en niet commerciële doeleinden. Je zal via de “Website” geen informatie of materiaal delen dat de rechten van anderen schendt.

Weigering van dienstverlening

De diensten worden alleen aangeboden met onze toestemming en we behouden ons recht om zonder enige verplichting, of opgave van reden, het leveren van de “Dienst” te weigeren. Geen enkele bestelling ontvangt de status voltooid totdat de betaling is verwerkt. We kunnen elk ogenblik een aspect, kenmerk, product of de “Dienst” zelf aanpassen of beëindigen.

Bestelbevestiging

Je ontvangt na het plaatsen van een bestelling een bevestiging met daarin alle details van je order zoals het leveren van de “Dienst” en de betalingen. In het geval dat de bevestiging via email niet goed gaat dan is het jouw verantwoordelijkheid om ons hier zo snel mogelijk over te informeren.

Duur van de overeenkomst

Als de bestelling is voltooid ontvang je toegang tot de “Website” en kun je het product downloaden. Je begrijpt dat we voor het leveren van de ”Dienst” afhankelijk zijn van derde partijen (webhosting, CMS, app’s, plugins) en dit voor vertraging kan zorgen. Wij doen ons uiterste best om jou een zo goed en betrouwbaar mogelijke gebruikservaring te bieden. Enige vertraging in het leveren van de “Dienst” is geen geldige reden om de koop te ontbinden.

Remix Marketing behoudt het recht om zonder verdere voorafgaande communicatie de “Dienst” te beëindigen of de toegang tot (delen) van de “Dienst” te blokkeren. Wij voelen ons verantwoordelijk om redelijke inspanningen te leveren en wijzigingen in de dienst kenbaar te maken maar wij zijn hier niet toe verplicht.

Als om wat voor reden dan ook de “Website” wordt ontmanteld of ophoud te bestaan dan eindigt jouw toegang tot de “Dienst”.

We hebben het recht om “Content” te updaten en de “Dienst” uit te breiden maar wij zijn daar niet toe verplicht. “Content” geleverd binnen de “Dienst” kan over de tijd heen veranderen, worden aangepast of verwijderd. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk om de bestanden op zijn of haar eigen computer of opslagmedium op te slaan.

Betaling

De aan Remix Marketing verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Als de Klant aan Remix Marketing een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt geldt dat op de factuur wordt aangekondigd op welke datum Remix Marketing het factuurbedrag zal afschrijven.

Indien de Klant niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Dat geldt ook indien de Klant een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven en de automatische incasso niet tijdig slaagt.

Bezwaren tegen de hoogte van de door Remix Marketing in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Klant binnen 30 dagen na factuurdatum bij Remix Marketing kenbaar te maken. Na het verstrijken van die datum wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de hoogte van het bedrag dat op de factuur is vermeld.

Vergoedingen

De actuele prijzen van onze producten worden op de “Website” getoond. De hoogte van de kosten en aanbiedingen kunnen doorlopend veranderen. We behouden het recht om op elk ogenblik de prijzen van de “Dienst” te verhogen of te verlagen.

Annuleringen & terugbetalingen

Het product dat je koopt is een digitaal, downloadbaar product in de vorm van een bestand en is geen fysiek product. Je hebt het eigenaarschap over het product verworven zodra je de bestelling hebt afgerond en de betaling is voltooid. Hierna kunnen we de aankoopkosten niet meer terugstorten.

Als je technische problemen ervaart of het downloaden van de bestanden niet lukt dan verzoeken we je contact op te nemen. We helpen je dan zo snel mogelijk.

Als wij om wat voor reden dan ook besluiten jouw aankoop terug te betalen dan wordt jouw licentie en toegang tot de “Dienst” ingetrokken.

Een betalingsdispuut ontvangen via de payment provider kan een aanleiding zijn om de toegang tot je account te blokkeren.

Productbeschrijving

We streven ernaar om de product- en dienstbeschrijving zo accuraat mogelijk te presenteren. Je dient ervan uit te gaan dat de “Website” niet vrij is van fouten of in zijn volledigheid accuraat is. Ondanks dat we ons uiterste best doen om zo duidelijk mogelijk de “Dienst” uit te leggen. Als we constateren dat informatie onjuist is dan verbeteren we dit zo snel mogelijk. We behouden het recht om orders te annuleren als prijzen incorrect zijn weergegeven.

Intellectueel eigendom

De “Website” en de “Dienst” bevat intellectueel eigendomsrechten welke aan Remix Marketing toebehoren. Hierbij zijn merknamen, logo’s, copyrights, vertrouwelijke informatie en ander intellectueel eigendom inbegrepen. Het copyright en al het andere originele materiaal wordt jou aangeboden als onderdeel van de “Dienst” voor individueel gebruik in de vorm van een enkele Gebruikerslicentie. Alle Intellectuele eigendomsrechten, inclusief Remix Marketing copyright materiaal blijft in volledig eigendom van Remix Marketing. Het is onder de voorwaarden van deze Overeenkomst niet toegestaan om materiaal te verkopen of anderzijds te distribueren.

Alle “Content” mogen voor zowel voor individuele- als commerciële doeleinden gebruikt worden. Voor jezelf als eindgebruiker of voor een cliënt, op zichzelf staand of als onderdeel van nieuw werk.

Stockfoto’s zijn niet bij de “Dienst” inbegrepen. Je ontvangt bij nieuwsbrieven een stockfoto passend bij de inhoud van het bericht. Deze afbeeldingen dienen als voorbeeld en/ of inspiratie. Deze foto’s mag je van de rechtmatige eigenaar gratis en onder dezelfde licentievoorwaarden als dat wij ze hebben verworven gebruiken. Je gaat hier expliciet mee akkoord als je besluit tot aankoop over te gaan en met ons een overeenkomst aan te gaan.

De “Dienst” of onderdelen hiervan mogen niet worden doorverkocht, gedeeld, overgedragen, een sublicentie worden afgegeven of op welke andere wijze worden gedistribueerd.

Beperkte aansprakelijkheid

Indien er voor Remix Marketing op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die de Gebruiker heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Remix Marketing, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Bij gebreken in de uitvoering zijdens Remix Marketing wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn als gevolg van handelen of nalaten van de Gebruiker of derden waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is of waarvan de Gebruiker zich bedient.

Remix Marketing gaat ervan uit dat de aangeleverde gegevens door de Gebruiker rechtmatig zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tegendeel.

Vrijwaring door klant

De Gebruiker vrijwaart Remix Marketing ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met het gebruik van de “Dienst”.

Contractsovername

De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Remix Marketing. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Remix Marketing is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.

Hyperlinks naar derden

De Website kan links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door Remix Marketing. Dit houdt niet automatisch in dat Remix Marketing verbonden is aan deze andere websites, servers en/of de eigenaren daarvan. Remix Marketing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of servers. Wij bieden deze links alleen maar aan om het navigeren op deze en naar andere websites gemakkelijk te maken.

Mededelingen

Alle mededelingen, verzoeken, eisen en andere communicatie onder en gerelateerd aan deze Overeenkomst kunnen schriftelijk en geadresseerd worden aan:

Remix Marketing

Sisalbaan 5A, Leiderdorp

Slotbepalingen

Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Geschillen worden voorgelegd aan de rechter te Leiden, tenzij Remix Marketing anders beslist.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01 januari 2022.